Strategin ska ange riktningen och målen för det långsiktiga arbetet

En strategi för öppen förvaltning utarbetas för Finland 

Strategin för öppen förvaltning utarbetas som en del av den strategi för den offentliga förvaltningen som omnämns i statsminister Rinnes regeringsprogram. Strategin för öppen förvaltning utgör ett kapitel i strategin för den offentliga förvaltningen. Strategin för öppen förvaltning utarbetas även i samarbete med det demokratipolitiska programmet.

I strategiarbetet beaktas förändringarna i omvärlden, särskilt vad gäller elektroniska tjänster, kommunikation och åsiktsutbyte. De digitala förbindelser som utvecklas erbjuder å ena sidan nya möjligheter till kommunikation, verksamhet, deltagande och påverkan, men möjliggör å andra sidan aktiva åtgärder för att bryta ner beslutsfattandet och förtroendet till exempel genom spridning av falsk information samt intrång i elektroniska system och störning av deras verksamhet.

I strategiarbetet utreds hur man på ett bättre sätt strategiskt ska kunna beakta det civila samhället i de olika ministeriernas verksamhet samt vid uppföljningen av resultatmålen och mätningen av resultaten.

Som en del av strategiarbetet för öppen förvaltning främjas även utarbetandet och uppdateringen av ministeriernas strategier för frivilligorganisationer. Enligt frivilligorganisationerna har de ministerier som har en sådan strategi uppvisat ett gott resultat.

Under den regionrunda som nämns i åtagande 1 förs också en dialog om strategin för öppen förvaltning.

Den utbildning i öppenhet som utformas för lärmiljön eOppiva används för kommunikation och dialog om strategin.

Strategin för öppen förvaltning utgör också en av OECD:s rekommendationer om öppen förvaltning.

      • Strategin för öppen förvaltning utarbetas som en del av strategin för den offentliga förvaltningen. Utkastet till strategi för öppen förvaltning är klart. Strategin innehåller en vision samt prioriterade områden och mål. När strategin godkänts uppdateras IV handlingsprogrammet i samband med halvtidsutvärderingen i början av 2021 så att det överensstämmer med strategin. Det uppdaterade programmet blir då ett redskap för att genomföra strategin.

Dela på sociala nätverk