Transparens i användningen av data samt teknisk utveckling och innovation

De offentliga aktörerna främjar öppen förvaltning genom att ge tillgång till offentliga gränssnitt, såvida det inte finns särskilda skäl som förhindrar det 

När data görs tillgängliga prioriteras de datalager som har störst verkan. Det skapas gränssnitt till den offentliga förvaltningens datalager, som motsvarar den allmänna strukturen och som är lätta att använda och utveckla. De uppgifter som fås via gränssnitten överförs med enhetliga metoder till maskinläsbar och maskintolkningsbar form för att underlätta användningen av dem. Nödvändiga anvisningar utarbetas om hur data ska göras tillgängliga och gränssnitt skapas. Om det går enkelt och smidigt att hitta och använda information sänks tröskeln för att använda den och användningen ökar, vilket bidrar till att öka informationsproducenternas motivation att förbättra uppgifternas och informationsmaterialets kvalitet och tillgänglighet. På detta sätt vill man åstadkomma en situation där information av bättre kvalitet som används i större utsträckning leder till ännu bättre kvalitet och större användning, varvid nyttan av öppna data får en bred spridning i samhället, i och med att även företag blir producenter av öppen information. Genom åtgärderna beaktas Europeiska unionens riktlinjer och utvecklingsarbete på området, bland annat direktivet om öppna data, det så kallade PSI-direktivet ((EU)2019/1024).

Kraven på dataskydd och bestämmelserna om hemlighållande av uppgifter beaktas när tillgängliggörande av data planeras.

Arbetet sker i form av ett förvaltningsövergripande samarbete för att inte ackumulationen av information ska äventyra datasäkerheten inom den offentliga förvaltningen.

   • Gränssnittens allmänna struktur: Beredningen av nationella API-riktlinjer har inletts inom ramen för FM:s projekt Utnyttja och öppna information. Ett inledningsseminarium ordnades den 21 september 2020.
   • Anvisningar om hur data ska göras tillgängliga och gränssnitt skapas: Våren 2020 publicerade MDB en ny version av guiden för öppnande av data som en del av uppdateringen av portalen avoindata.fi.
   • Informationshanteringsnämnden godkände i februari 2020 en rekommendation om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet, som även den innehåller anvisningar om öppenhet och tillgång till information. Informationshanteringsnämnden tillsatte i september 2020 en sektion för utnyttjande av information inom den offentliga förvaltningen som under 2021 ska bereda rekommendationer om gränssnitt och omvandling av information till maskinläsbar form.

Kvalitetskriterier: Kvalitetskriterier som underlättar användningen av information utarbetas.

Åtgärder som förbättrar kvaliteten och är i linje med kvalitetskriterierna vidtas i första hand i fråga om de informationslager som är av störst betydelse när information görs tillgänglig. Fastställandet av kvalitetskriterierna och hur bindande dessa ska vara planeras som en del av genomförandet av kvalitetskriterierna.

   • Projektet Kvalitetsram för information, som samordnas av Statistikcentralen, har inletts som en del av FM:s projekt Utnyttja och öppna information.

Etiska anvisningar: Gemensamma anvisningar om etisk användning av artificiell intelligens utarbetas för att säkerställa att direkt eller indirekt diskriminerande verksamhetsmodeller inte används i system med artificiell intelligens

Genom åtgärderna för att göra den offentliga sektorns data tillgängliga främjas en etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik och politik för artificiell intelligens. Metadata för högklassig hantering av informationsmaterial utgör även ett stöd när det för vårt språkområde upprättas ett gemensamt informationsunderlag för maskininlärning och artificiell intelligens, vilket indirekt även bidrar till att de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Vid planeringen av anvisningarna hörs även grupper med särskilda behov, och man beaktar de standarder som fastställts genom internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt FN:s rekommendationer om etik för artificiell intelligens och dataskyddsfrågor.

Expertgruppen för forskning om artificiell intelligens och digitalisering och gruppens medlemmar enskilt arbetar för dessa mål. Medlemmarna deltar aktivt i olika internationella beredningsprocesser. Tonvikten ligger för närvarande på EU. Gruppen har också skrivit ställningstaganden på temat.

Finansministeriet förhandlar som bäst om möjligheten att låta översätta Helsingfors universitets nya nätkurs Ethics of AI till svenska och finska. Kursen öppnas i november och utgör en fortsättning på den populära kursen Elements of AI. Kursen är en MOOC (storskalig öppen nätbaserad kurs) och avsikten är att uttryckligen ge konkret stöd för att förankra etiska riktlinjer för artificiell intelligens i praktiken. Kursen kommer att erbjudas bland annat till medlemmarna i nätverket AuroraAI.

Finansministeriet bereder också tillsammans med expertgruppen för forskning om artificiell intelligens och digitalisering en gemensam serie evenemang om etik och artificiell intelligens, där (den 27 november 2020) olika etikprojekt inom AI på statsrådsnivå sammanställs. Ett större evenemang för intressentgrupper kommer att ordnas i februari 2021 som ett led i förankringen av de etiska anvisningarna.

På det nationella planet arbetar vi mångsidigt för att omsätta den informationspolitiska redogörelsens mål i praktiken. Vi kommer att utarbeta strategiska mål för utnyttjandet av information. Även den informationshanteringskarta som krävs enligt informationshanteringslagen kommer att synliggöra vilken information vi har inom den offentliga förvaltningen och hur vi kommer att använda den.

   • Utarbetandet av anvisningar om etisk användning av artificiell intelligens har inletts.
   • I januari-februari 2021 färdigställs en lättfattlig bakgrundsutredning om etiska anvisningar för artificiell intelligens. I utredningen konstateras att det viktigaste för en etiskt hållbar användning av artificiell intelligens inte är lösryckta anvisningslistor utan processer och mekanismer som verkligen förankrar de etiska anvisningarna till exempel i den offentliga förvaltningen och algoritmiseringen av den.
   • Finansministeriet har såväl skriftligt som i flera verkstäder deltagit i beredningen och bearbetningen av flera etiska regelverk, bland annat OECD Data Ethics Principles, UM:s människorättsredogörelse, de etiska principerna från riksdagens samarbetsgrupp för informat-ionspolitik, UNICEF och spelreglerna för artificiell intelligens som gäller barn, AuroraAI och etiska anvisningar.

 

 


Dela på sociala nätverk