Inrättandet av ett öppenhetsregister

Ett öppenhetsregister inrättas 

Enligt regeringsprogrammet kommer en lag om ett öppenhetsregister att utfärdas utifrån en parlamentarisk beredning och efter hörande av det civila samhället. Lagen ska syfta till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende. Vid beredningen av lagstiftningen om öppenhetsregistret beaktas fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Möjligheten att i öppenhetsregistret inkludera uppgifter om statstjänstemännens bisysslor och bindningar utreds. Statstjänstemän är skyldiga att anmäla sina bisysslor och bindningar. Om en bisyssla sköts under arbetstid eller kan påverka tjänstemannens obundenhet krävs det tillstånd för bisysslan. De uppgifter som anmäls samlas dock inte i något register.

Man kommer även att utreda om förteckningarna över aktörer som har kallats till hörande i riksdagsutskotten kan samlas i ett gemensamt öppenhetsregister. Det kunde även vara möjligt att till registret foga en förteckning över de karensavtal som avses i statstjänstemannalagen. Dessutom utreds om även kommunvisa bindningsuppgifter kan samlas i ett gemensamt riksomfattande öppenhetsregister.

      • Justitieministeriet har i december 2019 tillsatt en tväradministrativ arbetsgrupp för att bereda och samordna det nationella demokratiprogrammet 2025. I anslutning till den är det meningen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att bereda ett öppenhetsregister.
      • Öppenhetsregistret bereds som bäst under ledning av justitieministeriet. Just nu diskuteras och bereds registreringsförfarandet, frågor i anslutning till uppgifternas aktualitet och riktighet, vilka uppgifter som ska ingå i registret samt upphörandet av verksamheten. Utifrån sekretariatets beredning har den parlamentariska styrgruppen fått ett förslag om tilllämpningsområdet för lagstiftningen om öppenhetsregistret, begränsningar av tillämpningsområdet och registreringsskyldigheten. Dessutom är avsikten att på hösten ordna samråd för att behandla höstens teman, som är registreringsförfarandet, registeruppgifterna, sanktionerna och verkställigheten. 

Dela på sociala nätverk