Etiska rekommendationer för artificiell intelligens

Etiska rekommendationer för artificiell intelligens

Den offentliga förvaltningen agerar med medborgarnas bemyndigande, med offentliga medel och till medborgarnas fördel. Detta lagliga och etiska förhållande mellan medborgarna, staten och tjänstemännen utgör också grunden för användningen av artificiell intelligens (AI).

AI, och intelligent teknik över huvud taget, är verktyg för den offentliga förvaltningen och myndighetsverksamheten. Användningen av dem baserar sig på den offentliga förvaltningens allmänna värde- och normgrund, tjänstemannaetik och lagstiftning som reglerar myndighetsverksamheten.

Myndigheterna ansvarar i egenskap av utövare av offentlig makt för att de agerar objektivt, oavhängigt och opartiskt. Myndigheternas verksamhet ska vara öppen, ändamålsenlig och godtagbar. Dessutom ska parternas rättsskydd och ett ändamålsenligt tillgodoseende av tjänsteansvaret tryggas. Dessa krav gäller också användningen av AI i all myndighets- eller förvaltningsverksamhet.

Myndigheten ansvarar alltid för de AI-system som den använder. AI är en stödteknik som gör det möjligt att utnyttja olika datatekniska apparater och lösningar inom den offentliga förvaltningen. Även om AI-tekniken inte består av självständiga aktörer som kan jämställas med människor, är det hur som helst fråga om komplex programvara som lär sig mer självständigt än tidigare.

AI-tekniken kan omforma och omorganisera strukturer och praxis inom förvaltningsverksamheten. AI-tekniken utmanar inte befintliga värden eller standarder för god förvaltning, men kan lyfta fram dem i nya sammanhang. AI-tekniken kan ha sådana indirekta eller direkta konsekvenser för den faktiska myndighetsverksamheten som tidigare datatekniska verktyg inte har haft.

Användningen av AI förutsätter därför att den offentliga förvaltningen är lyhörd för att identifiera AI:s konsekvenser för medborgarna, medborgarnas rättigheter, samhället och miljön. Myndigheten ska också garantera att AI-tekniken främjar förvaltningens allmänna mål, såsom en öppen, jämlik förvaltning som stöder ett aktivt medborgarskap, förvaltningens effektivitet och ändamålsenlighet samt ett samhälle som bygger på förtroende och respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna.


Dela på sociala nätverk