Nyhet

Demokratiutmärkelsen 2023

Vilken aktör inom den offentliga förvaltningen förtjänar ett erkännande för att lyssna på personer som annars inte hörs i samhället?

Kriterier och anvisningar

Nominera mottagare av Demokratiutmärkelsen 2023. Nedan finns anvisningar för hur man nominerar en mottagare.

Demokratiutmärkelsen delas ut av projektet Öppen förvaltning, som samordnas av finansministeriet, och beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.

Den här gången är avsikten att utmärkelsen ska stärka även de som har svårare att höras i samhället så att även deras röst hörs vid beredningen av den offentliga förvaltningens beslut och i utvecklandet av tjänsterna.  Målet är även att samla in och sprida information om god praxis. Det här är sjätte gången som demokratiutmärkelsen beviljas och den delas ut i samband med Demokratidagens seminarium den 1 november 2023. Demokratiutmärkelsen, som tilldelas aktörer inom den offentliga förvaltningen, turas om vartannat år med justitieministeriets Demokratipris. Demokratipriset delas ut till aktörer i det civila samhället.

Hur ska vi få de som inte hörs lika mycket att höras i beredningen av beslutsfattandet och i utvecklandet av tjänsterna?

Enligt en utvärdering från OECD har finländarna ett starkt förtroende för den offentliga förvaltningen. Däremot är förtroendet för den egna förmågan och möjligheterna att påverka sämre i Finland än i till exempel de övriga nordiska länderna. En särskilt viktig fråga är hur vi kan öka delaktigheten i samhället för de människor som har det relativt sett sämst ställt i samhället och hur vi kan få dessa att höras i större omfattning när det gäller beredningen av beslutsfattandet och i utvecklandet av tjänsterna. I allmänhet har utsatta befolkningsgrupper svårare att göra sig hörda i beredningen. Det finns många befolkningsgrupper i samhället som riskerar att hamna i en utsatt ställning. De faktorer som utgör hinder för delaktighet för människor i en utsatt ställning har att göra med växelverkan mellan fenomen hos individen och samhällsfenomen. Därför är det särskilt viktigt att på olika nivåer utveckla hörandet av befolkningsgrupper som befinner sig i en utsatt ställning (sida 36 i statsrådets principbeslut: den finländska demokratipolitiken för 2020-talet). Även om det finns en stark målbild för detta inom den offentliga förvaltningen, är det inte alltid lätt att genomföra det i praktiken. Därför är det värdefullt att dela med sig av god praxis och goda tillvägagångssätt särskilt inom detta område. Avsikten är att Demokratiutmärkelsen 2023 ska stödja detta.

Urvalskriterier

En organisation, ett projekt, en aktör eller en person inom den offentliga förvaltningen kan nomineras till demokratiutmärkelsen. Nomineringen kan gälla verksamhet på nationell, regional eller lokal nivå. Utmärkelsen kan beviljas två olika aktörer.

Vid bedömningen nomineringarna beaktas på vilket sätt aktören i fråga har gjort det möjligt för olika människor att vara delaktiga, särskilt personer som ofta har svårt att göra sig hörda. Dessa kan vara till exempel barn, unga, äldre, olika grupper av personer med funktionsnedsättning och olika invandrargrupper.

Nominering av kandidater

Mottagare av Demokratiutmärkelsen kan nomineras av alla som vill lyfta fram verksamhet och praxis som visat sig vara bra eller tacka för att delaktigheten i den offentliga förvaltningen har främjats. Det går inte att nominera den egna organisationen eller en företrädare för den egna organisationen.

En person/aktör kan nominera flera kandidater men en separat blankett med motivering måste fyllas i skilt för varje kandidat. Nomineringen kan vara fritt formulerad, men vi önskar att de kriterier som omnämnts i stycket ”Kriterier” ingår i beskrivningen.

Nomineringarna ska lämnas in senast den 15 september 2023 kl. 16.15, via webropol-länken här och per post på adressen Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).

Material om utmärkelsen finns på webbplatsen www.oppenforvaltning.fi.

Juryn och valet av pristagarna

De som belönas väljs av en jury som består av företrädare för finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund. Juryn väljer två av pristagarna.

Demokratiutmärkelsen 2021 tilldelades Helsingfors stads kultur- och fritidssektor för verksamheten Helsingfors-hjälpen, samt aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Demokratiutmärkelsen 2019 beviljades projektet Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU) och Helsingfors stads stadslotsverksamhet.

Oikeusministeriön logo, JustitieministerietValtiovarainministeriön logo

Den öppna förvaltningens permanenta insatsområden: Offentlighet, förtroende, kommunikation, öppna data, begriplighet, delaktighet, öppen verksamhet, förvaltningen som möjliggörare.

 


Dela på sociala nätverk