Medborgarsamhällsakademin logo.

Nyhet

Medborgarsamhällsakademin del 2
Mötestorg för förvaltningen och frivilligorganisationer

Tid: tors. 25.3.2021 kl. 9.00–11.00
Plats: Evenemanget ordnas på webben. De som anmält sig får en länk före evenemanget.

Finansministeriets projekt för öppen förvaltning ordnar torsdagen den 25 mars 2021 kl. 9.00 –11.00 i samarbete med frivilligorganisationer och justitieministeriet den 2:a delen av medborgarsamhällsakademin. Målet med medborgarsamhällsakademin är att stärka tjänstemäns kännedom om frivilligorganisationernas verksamhet samt att öka den gemensamma förståelsen, dialogen och nätverksbildningen mellan förvaltningen och organisationsaktörerna.

Den 1: a delen av medborgarsamhällsakademin ordnades på Miina Sillanpää -dagen och dagen för medborgarinflytande den 1 oktober 2020. Till andra delen inbjuds representanter för förvaltningen och frivilligorganisationerna för att tillsammans fundera över hur förvaltningen och organisationerna kunde fungera bättre tillsammans. Vad kan vi uppnå genom samarbete? Vad krävs för att de gemensamma målen ska nås? Vilka gemensamma beröringspunkter har förvaltningen och organisationerna? De diskussioner som förs vid medborgarsamhällsakademin i mars utgör grunden för nästa nationella huvudevenemang nästa höst.

Kom och dryfta och diskutera de 10 viktigaste frågor som gäller förvaltningens och frivilligorganisationernas gemensamma framtid!

Tjänstemän vid ministerier och inom statsförvaltningen samt representanter för organisationerna är särskilt varmt välkomna till evenemanget.

Anmälan: Du kan anmäla dig till evenemanget fram till 18.3 via denna länk.
Distribuera gärna inbjudan. Evenemanget ordnas på finska.

Program 25.3.

9.00 Välkommen, dagens mål och budskap från medborgarsamhällsakademin 1.10.2020

Inledningsvis går vi igenom dagens mål och väljer plock ur den första medborgarsamhällsakademin. Vid diskussionerna den 1 oktober 2020 betonades det att samarbetet och växelverkan mellan förvaltningen och organisationerna bör inkluderas i strukturer och en kontinuerlig systematisk process. Den senaste tidens utveckling har bara ökat betydelsen av detta och behovet av dialog mellan förvaltningen och organisationerna. Både inom förvaltningen och inom organisationerna har man upptäckt ett klart behov av att utveckla och diversifiera dialogen och dialogen om gemensamma arbets- och förfaringssätt. Det finns många outnyttjade samarbetsmöjligheter när det gäller samarbetet mellan förvaltningen och organisationerna. Utnyttjandet av dessa förutsätter att vi uppfattar och förstår organisationsfältet som helhet och dess mångfald. Metoderna för att nå olika människogrupper måste uppdateras och göras mångsidigare, så att också sårbara och mindre aktiva kan höras bättre. Närmare temaspecifika sammanfattningar av medborgarsamhällsakademin 1.10.2020 finns här på finska.

9.30 Dialogidiskussioner: Vilka är de 10 viktigaste frågorna när det gäller samarbetet mellan förvaltningen och organisationerna? Hur kan förvaltningen och frivilligorganisationerna samarbeta bättre?

Vid förvaltningens och organisationernas gemensamma dialogdiskussioner diskuterar vi hur förvaltningen och organisationerna kan fungera bättre tillsammans. Vad anser deltagarna om samarbetet? Vad kan vi uppnå genom samarbete? Vad krävs för att de gemensamma målen ska nås? Syftet med dialogdiskussionerna är att formulera de frågor som är viktigast med tanke på framtiden för samarbetet mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna så att de kan vidarebearbetas och föras vidare. Dialogdiskussionerna baserar sig på jämlik växelverkan och syftar till att fördjupa den gemensamma förståelsen.

10.30 Gemensam debatt: blicken mot framtiden – tillsammans framåt

I slutdiskussionen dryftar vi tillsammans vilka plock, iakttagelser och budskap som ska föras vidare från dagens diskussioner som grund för nästa medborgarsamhällsakademi.

11.00 Mötet avslutas

Program pdf

Medborgarsamhällsakademin utvecklas i riktning mot en kontinuerlig serie nationella och regionala evenemang. Material, upptagningar och rapporter från medborgarsamhällsakademin 1.10.2020 finns på webbplatsen för öppen förvaltning.

Finansministeriets projekt för öppen förvaltning ordnar medborgarsamhällsakademin i samarbete med följande aktörer:

Medborgararenan
Mannerheims Barnskyddsförbund
Marthaförbundet
Synskadades förbund
Finlands takorganisation på ungdomsområdet Allians
Finlands Röda Kors
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Justitieministeriet

Ytterligare information: Onni Pekonen, specialsakkunnig, etunimi.sukunimi@vm.fi, tfn 0295 530 616


Dela på sociala nätverk