Rapporter och publikationer

Medborgarpanelen utredde medborgarnas åsikter och förslag till lösningar för att trygga yttrandefriheten i Finland

En medborgarpanel samlades i februari 2021 för att diskutera åtgärder som borde vidtas i Finland för att skydda personer i offentliga yrken från hatretorik samt för att trygga möjligheterna att fritt uttrycka åsikter. Medborgarnas åsikter utreddes som en del av OECD:s bedömning av medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter i Finland (Civic Space Scan Finland). Uppdragsgivarna för medborgarpanelen var finansministeriet och justitieministeriet, och Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi valdes för att förverkliga panelen.

Medborgarpanelen är ett exempel på en demokratisk innovation, en reflekterande medborgardebatt, där en grupp vanliga medborgare efter att ha fördjupat sig i ämnet diskuterar samhällsfrågor och utarbetar rekommendationer för beslutsfattarna eller väljarna. Deltagarna i diskussionerna väljs ofta ut slumpmässigt. Till medborgarpanelen om yttrandefrihet inbjöds 3 000 slumpmässigt utvalda myndiga personer bosatta i Finland, och 29 frivilliga deltog i panelen. Olika befolkningsgrupper och landskap fanns representerade i panelen. Medborgarpanelen samlades virtuellt under en kväll och två hela dagar, bekantade sig omsorgsfullt med bakgrundsinformation om ämnet och lyssnade på experter på yttrandefrihet, hatretorik och riktade trakasserier. Medborgarpanelens medlemmar diskuterade i små grupper och utarbetade ett ställningstagande med hjälp av utbildade moderatorer.

I sitt ställningstagande lyfter medborgarpanelen fram synliggörande av hatretorik och riktade trakasserier, tydliga definitioner och kommunikation till medborgarna utifrån dem, proportionerliga straff, förebyggande, tillräckliga resurser och webbplattformarnas ansvar. Medborgarpanelen föreslår totalt 25 åtgärder för förebyggande av hatretorik och riktade trakasserier. Medborgarpanelens resultat används i ministeriernas beredningsarbete och i OECD:s landspecifika bedömning av stärkandet av medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar.

Medborgarpanelens slutrapport


Dela på sociala nätverk