Rapporter och publikationer

OECD gav flera rekommendationer om förbättring av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter i Finland

OECD:s utvärdering av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter i Finland (Civic Space Scan of Finland) gällde lagar och praxis, medborgerliga rättigheter, mediernas verksamhetsmöjligheter, den förändring som digitaliseringen medför, medborgarorganisationernas verksamhetsmöjligheter, medborgarnas och frivilligorganisationernas deltagande. Enligt internationella organisationers undersökningar har Finland genomgående klarat sig väl i internationell jämförelse då man har mätt demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, korruption och förvaltningens funktion. Finland har också flera program och initiativ som stöder det civila samhället, såsom Nationella demokratiprogrammet 2025, Nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och Handlingsprogrammet för öppen förvaltning.

OECD betonar dock att även om Finland i internationell jämförelse möjliggör det civila samhällets verksamhet på ett föredömligt sätt, är det ytterst viktigt att Finland identifierar och löser de utmaningar som uppstår. Endast på detta sätt kan man upprätthålla det goda läget. OECD gav Finland ett stort antal rekommendationer. OECD:s rekommendationer kommer att granskas i en förvaltningsövergripande beredningsgrupp. Arbetsgruppen går igenom rekommendationerna och utreder vilka av dem som kan främjas med hjälp av redan existerande program eller projekt och vilka som i sin tur kräver längre förberedelser eller tilläggsutredningar. Slutrapporten om utvärderingen publicerades den 16 juni.

Utvärderingen av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter beställdes av finansministeriet och genomfördes av OECD:s avdelning för offentlig förvaltning (Directorate for Public Governance).

Rapporten och rekommendationerna till Finland

Medborgarpanelen utredde medborgarnas åsikter och förslag till lösningar för att trygga yttrandefriheten i Finland

En medborgarpanel samlades i februari 2021 för att diskutera åtgärder som borde vidtas i Finland för att skydda personer i offentliga yrken från hatretorik samt för att trygga möjligheterna att fritt uttrycka åsikter. Medborgarnas åsikter utreddes som en del av OECD:s bedömning av medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter i Finland (Civic Space Scan Finland). Uppdragsgivarna för medborgarpanelen var finansministeriet och justitieministeriet, och Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi valdes för att förverkliga panelen.

Medborgarpanelen är ett exempel på en demokratisk innovation, en reflekterande medborgardebatt, där en grupp vanliga medborgare efter att ha fördjupat sig i ämnet diskuterar samhällsfrågor och utarbetar rekommendationer för beslutsfattarna eller väljarna. Deltagarna i diskussionerna väljs ofta ut slumpmässigt. Till medborgarpanelen om yttrandefrihet inbjöds 3 000 slumpmässigt utvalda myndiga personer bosatta i Finland, och 29 frivilliga deltog i panelen. Olika befolkningsgrupper och landskap fanns representerade i panelen. Medborgarpanelen samlades virtuellt under en kväll och två hela dagar, bekantade sig omsorgsfullt med bakgrundsinformation om ämnet och lyssnade på experter på yttrandefrihet, hatretorik och riktade trakasserier. Medborgarpanelens medlemmar diskuterade i små grupper och utarbetade ett ställningstagande med hjälp av utbildade moderatorer.

I sitt ställningstagande lyfter medborgarpanelen fram synliggörande av hatretorik och riktade trakasserier, tydliga definitioner och kommunikation till medborgarna utifrån dem, proportionerliga straff, förebyggande, tillräckliga resurser och webbplattformarnas ansvar. Medborgarpanelen föreslår totalt 25 åtgärder för förebyggande av hatretorik och riktade trakasserier. Medborgarpanelens resultat används i ministeriernas beredningsarbete och i OECD:s landspecifika bedömning av stärkandet av medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar.

Medborgarpanelens slutrapport


Dela på sociala nätverk